מודול הזנה

מאפשר את הזנת נתוני בית הספר הנדרשים להפעלת התוכנה. מתבצע ע"י ארבעת השלבים הבאים:

 • העץ הארגוני במוסד החינוכי: בנתונים אלו יוזנו הפרטים הכלליים של בית הספר כדלקמן: סוג פיקוח, רמת היבחנות לבגרות (לתיכונים), האם בית הספר מקיים רפורמות, האם ביה"ס נוהג לפצל שיעורי חנ"ג לפי מגדר. כמו כן ניתן להזין את מקצועות הלימוד הייחודיים למוסד זה. כאן יפורטו גם כיתות ה"אם" כפי שבית הספר מקיים בפועל תוך ציון מס' התלמידים בכל כיתה. ככל שבית הספר מקיים הוראה לתלמידים מכיתות שונות בקבוצת לימוד משותפת (הקבצות לדוגמא) יש להגדיר את "אשכולות הלימוד". כמו כן במודול זה יוגדר משאב "החדרים" או חללי הלימוד לבית הספר.
 • נתוני המורים: בחלק זה יוזנו כל פרטי המורה: שם, תעודת זהות, גורם מעסיק, וותק בהוראה וותק צבאי, שיוך ל"תמריצים", דרגת הוראה ושיוך ל"רפורמות", זכאות אם, הוראה מיוחדת (ח"מ או פארארפואי) וכן העסקה נוספת בהוראה בבתי ספר אחרים ככל שקיימת.
 • נתוני התלמידים: בחלק זה ניתן להזין או לקלוט מקובץ רשימת תלמידים על פרטיהם (שם, תמונה, תאריך לידה, תעודת זהות ותאריך עלייה ככל שרלוונטי) לפי שיוך לכיתת אם (שכבת גיל וכיתה מקבילה).
 • נתוני קבוצות הלימוד: קבוצות לימוד נוצרות "אוטומטית" בעת שיבוץ ההוראה, אולם, ככל שתלמיד משויך לקבוצת לימוד המוצעת ב"אשכול" (למשל: אם בשכבת הלימוד לומדים מתמטיקה בהקבצות מקבילות), כאן ישויך התלמיד לאחת הקבוצות.

מודול שיבוץ

מודול זה מאפשר שיבוץ ההוראה בבית הספר וכן שיבוץ מערכת שעות (לתלמידים ולמורים). פעולת השיבוץ מתאפשרת בכמה אופנים שונים:

 • שיבוץ למורה: כאן תשובץ משרת המורה (שעות הוראה לפי תחום דעת ופירוט תפקידים בבית הספר) ע"י בחירת מורה ממאגר המורים המוגדר בבית הספר. כמובן שהמערכת תוסיף להגדרת משרת המורה גמול שעות בגין הגשה לבגרות לפי שאלון או שעות בגין תפקידים וכן גמולים אחוזים כנדרש. כל הזנת שיבוץ הוראה, מייצרת ברקע קבוצת לימוד המקשרת את המורה לקבוצת תלמידים.
 • שיבוץ למקצוע: כאן תשובץ משרת המורה (שעות הוראה לפי תחום דעת ופירוט תפקידים בבית הספר) ע"י בחירת תחום דעת לשיבוץ ממאגר מקצועות ההוראה בבית הספר. התוצאה של שיבוץ למקצוע זהה לתוצאת שיבוץ למורה. זוהי אלטרנטיבה למנהל/משבץ המערכת אשר מעוניין או רגיל לבצע את מלאכת השיבוץ לפי צרכי כיתות הלימוד לעומת שיבוץ לפי יעד העסקה של מורים.
 • שיבוץ מערכת שעות: עם תום הזנת השיבוץ (שלבים א' או ב') ניתן לשבץ את מערכת השעות לכיתת לימוד, ע"י גרירת קבוצת לימוד לשעה והיום הרצויים במערכת השבועית. שיבוץ זה יוצר באופן אוטומטי מערכת שעות למורה. המערכת מאפשרת שיבוץ אירועים (כגון ישיבות צוות קבועות וכו'.
 • שיבוץ מערכת שעות בשיטת ה"מגנטים": חלון זה מאפשר שילוב כלל הפעולות a, b ו c לכדי פעולה אחת: בחירת תחום דעת ומורה וגרירה למיקום בחלון הזמן תבצע הן הגדרת משרה למורה והן שיבוץ מערכת השעות.

מודול תקנים

מודול זה מאפשר למשתמשי המערכת לצפות בדרישות מדינה (תקנים) לעומת ההתנהלות בבית הספר כתוצאה משיבוץ ההוראה, המערכת מאפשרת צפייה בתקנים הבאים:

 • תקן מתנ"ה: על סמך נתוני מספר תלמידים וכיתות בביה"ס, נערך חישוב של מספר שעות ההוראה המוקצה לבית הספר לכל תחום דעת (להלן חישוב "מתנ"ה), מנגד מוצגות כל השעות המשובצות להוראת תחומי הדעת (שעות פרונטליות). לכל תחום דעת נערך סיכום השוואתי ומוצגת להנהלת ביה"ס כל חריגה מדרישות השיבוץ.
 • תקן "רמת שירות" (לחטיבות עליונות): על סמך נתוני התלמידים כפי שהוזנו במודול ההזנה (כיתות אגף שח"ר, תלמידי ח"מ ורישום תלמידים למגמות טכנולוגיות ועיוניות בביה"ס) מחושבות מספר כיתות התקן העיוניות והטכנולוגיות בביה"ס. כתוצאה מחשבת המערכת את מספר שעות העסקה לתחומים נדרשים (ספרן, אחות, לבורנטים, תחזוקה וכו'). דרישה זו מוצגת בדו"ח ועל סמך השלמת נתוני העסקה בדף זה של בעלי התפקידים, מופק דו"ח אותו ניתן להגיש למדינה מחד ולצפות ב% רמת השירות המחושבת של המוסד. מסמך זה הינו בעל איכיות המאפשרות תכנון לשם השגת "רמת שירות מירבית של 100%.
 • תקן "פרופיל" (לתיכונים וחטיבות הביניים): על סמך נתוני המורים כפי שהוזנו במודול השיבוץ (השכלת המורים, וותק לחישוב, שיבוץ ההוראה וכו) מחשבת המערכת את פרופיל ביה"ס (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה לחוד). ערך זה יקבע את שווי השעה לפיו תשפה המדינה את בעלות ביה"ס על השעות המגיעות לה. מסמך זה הינו בעל איכויות המאפשרות תכנון לשם שיפור שווי השעה הבית ספרית בהתאמה לשיבוץ משרות מורי בית הספר.
 • תקן תפקידים (לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים): על סמך נתוני התלמידים כפי שהוזנו במודול ההזנה מחושבות מספר כיתות התקן בביה"ס. כתוצאה מחשבת המערכת את מספר משרות העסקה לתחומים נדרשים (ספרן, אחות, לבורנטים, תחזוקה וכו'). דרישה זו מוצגת בדו"ח ועל סמך נתונים אלו ניתן לבקש מן הבעלות השלמת תקנים לרווחת תלמידי בית הספר. מסמך זה הינו בעל איכיות המאפשרות תכנון לשם השגת רמת שירות מירבית לתלמיד.
 • תקן שעות:על סמך נתוני התלמידים כפי שהוזנו במודול ההזנה (מספרח תלמידים בבי"ס יסודי ו/או חט"ב, כיתות אגף שח"ר, תלמידי ח"מ ורישום תלמידים למגמות טכנולוגיות ועיוניות בחט"ע בביה"ס) מחושבות מספר שעות ההוראה שיינתנו במסגרת סל השעות לביה"ס. כמו כן ניתן להזין שעות תוספתיות המגיעות למוסד (סל מחוזי, שעות טיפוח וכו,) וכך מתקבל סל השעות המתוקצב על ידי המדינה, אותו יכול מנהל המערכת לשבץ. סך הסל מוצג אל לעומת מספר השעות ששובצו בפועל (נלקח ממודול השיבוץ) מסמך זה מראה כמובן את מספר השעות הבלתי מנוצלות או לחילופין חריגת שיבוץ.

מודול תחשיב שוהם

מודול זה מאפשר למשתמשי המערכת לצפות ברשימת המורים אשר מועסקים ע"י הבעלות ובשיבוצם בחלוקה לשעות חט"ב לעומת חט"ע. המערכת תתריע על כל מורה אשר אינו עומד בכללי העסקה המאפשרים שיפוי מדינה בגין הוראה בחט"ב. המערכת תציג סיכום שעות "ברות שיפוי" אל לעומת, שעות אשר הבעלות תשופה בגינן. ניתן לנצל מסך זה על מנת להגיש מבעוד מועד בקשות לועדת חריגים במחלקת כ"א במחוז ע"מ לוודא שיפוי מלא.

מודול מחולל דוחות

מודול זה מאפשר למשתמשי המערכת להציג נתונים ולעבד אותם לכדי דו"ח מסודר. מערכת זו מאפשרת יצירת מסננים למידע הקיים בטבלאות, זהה לעריכת "pivot" בתוכנת אקסל. למחולל מספר אפשרויות:

 • דוחות מיתר: ייבוא של דוחות מיתר מתוך אתר משה"ח לפי חודש וסוג דוח. וכן יצירת "פיבוט" למידע המוצג לפי בחירת המשתמש.
 • דוחות מערכת שיבוץ: ייבוא מתוך הנתונים שנאגרו במערכת את סך שיבוצי ההוראה, סינון ומיון (עריכת "pivot") של הנתונים לכדי יצירת דוחות רצויים.
 • דוחות מערכת ניהול שוטף: ייבוא מתוך הנתונים שנאגרו במערכת את סך העדרויות או החלפות (שיבוץ פעילות נוסף למורה) המורים לתקופה כולל סיבת ההעדרות ובאם יש "להתחשבן" בשכר המורה.

מודול ניהול שוטף

לכל שבוע לימודים, המערכת מאפשרת הצגת הפעילות הלימודית המתרחשת בביה"ס (מערכת כיתות), קרי נתוני קבוצות לימוד, זמן ההוראה בשבוע, מורה הקבוצה, חדר הלימוד לקבוצה. המודול מאפשר להגדיר לכל שעת לימודים "אירוע" (ביטול לימודי הכיתה מסיבות שונות כגון נסיעה או סיור לימודי, קיום הרצאה, מפגש עם מנהלי בית הספר או כל אירוע אחר), לכל אירוע מאפשרת המערכת "לצוות" מורים (וככל שמורה נדרש לפעילות על חשבון זמן פנוי המערכת מאפשרת סימון הערה מתאימה במידה ונדרש תשלום למורה בגין האירוע). במערכת זו יש להזין העדרות/תוספת למורה משיעור (מסיבה מוצדקת כגון מחלה או מסיבה שאינה מוצדקת הדורשת "התחשבנות" בשכר המורה).

מודול תכנון כלכלי

This is a modal window. You can do the following things with it:

 • Read: modal windows will probably tell you something important so don't forget to read what they say.
 • Look: a modal window enjoys a certain kind of attention; just look at it and appreciate its presence.
 • Close: click on the button below to close the modal.

מודול מערכת שעות

This is a modal window. You can do the following things with it:

 • Read: modal windows will probably tell you something important so don't forget to read what they say.
 • Look: a modal window enjoys a certain kind of attention; just look at it and appreciate its presence.
 • Close: click on the button below to close the modal.

מודול שיבוץ משרות

This is a modal window. You can do the following things with it:

 • Read: modal windows will probably tell you something important so don't forget to read what they say.
 • Look: a modal window enjoys a certain kind of attention; just look at it and appreciate its presence.
 • Close: click on the button below to close the modal.
אנחנו מומחים

מה אנחנו עושים?

מערכת עמית מאפשרת שיבוץ משרות, שיבוץ מערכת שעות ידני ואוטומטי, תכנון כלכלי ופדגוגי שנתי, וניהול שוטף של בתי ספר.

מודול תקנים

מודול זה מאפשר למשתמשי המערכת לצפות בדרישות מדינה (תקנים) לעומת ההתנהלות בבית הספר כנגזרת משיבוצי ההוראה שהוזנו המערכת מאפשרת צפייה במגוון תקנים רחב (לחץ לפירוט).

מודול שיבוץ

מודול זה מאפשר שיבוץ ההוראה בבית הספר וכן שיבוץ מערכת שעות לתלמידים ולמורים (לחץ לפירוט).

מודול הזנה

מאפשר הזנת נתוני בית הספר הנדרשים לפעולת התוכנה השוטפת (לחץ לפירוט).

מודול תחשיב שוהם

מודול זה מאפשר למשתמשי המערכת לצפות ברשימת המורים המועסקים ע"י הבעלות וכן בשיבוצם בפילוח לשעות חטיבת ביניים לעומת חטיבה עליונה (לחץ לפירוט).

מודול מחולל דוחות

מודול זה מאפשר למשתמשי המערכת להציג נתונים ולעבד אותם לכדי דו"ח מסודר (לחץ לפירוט).

מודול ניהול שוטף

מודול זה מאפשר הצגת הפעילות הלימודית המתרחשת בבית הספר כגון נתוני קבוצות הלימוד, זמן ההוראה בשבוע, מורה הקבוצה וחדר הלימוד (לחץ לפירוט).

מודלים נוספים


תכנון כלכלי

סימולציה כוללת של המצב הצפוי לבית הספר בשנה הקרובה מבחינה כלכלית, הכוללת ניתוח פרופיל, צפי הכנסות מדינה והכנסות אחרות ועוד

מערכת שעות

ממשק ויזואלי וידידותי לתכנון מערכת השעות, באופן ידני ואוטומטי, ושליחת מערכות השעות למורים ולתלמידים

שיבוץ משרות

תכנון שנתי-סמסטריאלי של משרות המורים ושליחת סיכומי המורים בדואר אלקטרוני

מעוניינים?

צרו קשר

ונחזור אליכם בהקדם